Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez sklep internetowy Quest spółka jawna, z siedzibą przy ul. Zakładowa 5 w Przylepie, 66-015 Zielona Góra, wpisana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000450078, NIP 9291598862, REGON 970745105.

 

I. Definicje

 

Administrator - Quest spółka jawna, z siedzibą przy ul. Zakładowa 5 w Przylepie, 66-015 Zielona Góra, wpisana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000450078, NIP 9291598862, REGON 970745105;

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.questprofile.pl;

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Zakres danych objętych Polityką.

Quest spółka jawna informuje, iż użytkownik korzystając z serwisu: questprofile.pl, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne i dotyczy tylko tych danych, jakie są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi.

Informacje te służą wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym serwis ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożliwość dokonania czynności, której te dane dotyczą.

Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwa w zakresie ich kompetencji i na podstawie skonkretyzowanego zadania, danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody.

 

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Cookies (Ciasteczka)

Serwis questprofile.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu.

Cookies, to pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu identyfikujące go celem wykonania określonej operacji, m.in. uwierzytelnienia, gromadzenia danych statystycznych lub utrwalania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies pozostają nieszkodliwe dla komputera użytkownika i dla danych utrwalonych na urządzeniu końcowym użytkownika.

W ustawieniach przeglądarki urządzenia końcowego użytkownika można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika.

 

Inne aplikacje

Serwis questprofile.pl. nie obsługuje formularzy, okien pop-up i innych aplikacji znajdujących się gościnnie w powiązaniu z serwisem.

Kwestie te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

 

Dane Osobowe Publikowane Publicznie

Dane osobowe podane na serwisach należących do serwisu questprofile.pl. przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma wpływu na wykorzystanie tych danych, a ich ochrona pozostaje poza zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

 

Newslettery

Elektroniczne bezpłatne newslettery należące do serwisu przesyłane są wyłącznie po uprzednim podaniu w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie newsletterów.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Quest spółka jawna zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom serwisu questprofile.pl., którzy przekazali swoje dane osobowe i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiane są informacje komercyjne (informacje o promocjach i inne informacje marketingowe), niekomercyjne (życzenia, komentarze osobiste, itp.) i informacje wewnętrzne serwisu questprofile.pl. (zmiany serwisu i przepisów wewnętrznych regulujących jego funkcjonowanie.).

 

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis questprofile.pl. zapewnia użytkownikom realizację uprawnień przyznanych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).

 

Każdy użytkownik serwisu ma prawo do:

  1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;

  2. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez żądanie przesłane w formularzu kontaktowym na adres: [email protected].

 

Serwis questprofile.pl. stosuje środki techniczne i organizacyjne wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz 922 z późn. zm.). i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, których celem jest ochrona danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem.

 

V. Dodatkowe informacje

Quest spółka jawna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Użytkownika korzystającego z serwisu obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Quest spółka jawna będzie informować bez uzasadnionej zwłoki na stronach serwisu questprofile.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości co do kwestii uregulowanych w Polityce Prywatności serwisu: questprofile.pl

Administrator odpowie mailowo zwrotnie na formularz kontaktowy przesłany na adres e-mail: [email protected].

To Top